>
Công trình - Dự Án » Khu nhà ở Bảo Trâm

1. Tên dự án: Khu nhà ở Bảo Trâm

2. Hình thứ đầu tư : xây mới

3. Quy mô và tính chất :

                        - Tính chất quy hoạch :là khu nhà ở cao cấp

                        - Quy mô : 4.75 ha

                        - Công suất phục vụ : khoảng 1.500   -   1.600 người

4.   Phương án xây dựng  : Đầu tư xây dựng mới theo đúng tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Tuân thủ quy hoạch và các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

­      Công trình được xây dựng kiên cố

­      Loại công trình: Dân dụng

­      Cấp công trình: Công trình cấp 4

5.   Phương án công nghệ thiết bị : Sử dụng các trang thiết bị hiện đại, bảo đảm không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và an toàn lao động.

6.   Tổng  nguồn vốn đầu tư : 368 tỷ 

GIỎ HÀNG